Stiftad 1983-11-22                                                      Stadgar för

Njudungs släktforskarförening

       

                                                                            Stadgarna reviderade 2000-02-27, 2006 och 2016-02-21

 

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Njudungs släktforskarförening, med säte i Vetlanda och Sävsjö kommuner,

Jönköpings län. Organisationsnummer 827501-1370.

 

§2 Föreningens ändamål

Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst obunden och har som ändamål att främja intresset för släktforskning.

 

§3 Medlemskap

Medlemskap får den som anmäler sitt intresse samt betalar den årsavgift som årsmötet fastställt. Familjemedlem (make, maka eller sambo eller hemmavarande ungdomar) på samma adress kan få medlemskap till reducerad avgift. Familjen får då gemensamt ett exemplar av kallelsen, medlemstidning eller annat utskick. De har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem. För ny medlem som inträder i föreningen under sista kvartalet gäller medlemsavgiften för hela nästa verksamhetsår. Styrelsen äger rätt besluta om uteslutning av medlem, som motarbetar eller eljest uppenbarligen försvårar föreningens syften eller verksamhet. Berörd medlem skall beredas tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

 

§4 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst 6 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

 

§5 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handha dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat förskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskap, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen upprättar en budget för det kommande verksamhetsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning

 

§6 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Räkenskaper, protokoll och årsberättelse skall vara revisorerna tillhanda senast 31 januari.

 

§7 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Valbar är person som inte ingår i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 

§8 Firmatecknare

Styrelsen beslutar vid konstituerande möte vem eller vilka som ska teckna föreningens firma.

 

§9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas årligen senast under Mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse och föredragningslista till årsmöte eller extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas;

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll

5. Fastställande av dagordning

6. Godkännande av kallelse till årsmötet

7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

8. Föredragning av revisorernas berättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

11. Val av styrelseledamöter

a) Val av ordförande för ett år.

b) Val av övriga styrelseledamöter, dessa väljs på en tid av två år med val av hälften av ledamöterna varje år.

c) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

d) Val av minst tre valberedningsledamöter och sammankallande ledamot av denna väljs för en tid av ett år.

12. Information från styrelsen

13. Behandling av motioner och förslag som inkommit till årsmötet.

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutning

 

Alla val sker med acklamation om ej omröstning (handuppräckning) påkallats av någon medlem. Motion skall lämnas till föreningens ordförande eller sekreterare senast 15 januari för att tas upp till behandling på föreningens årsmöte.

 

§10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller då minst 1/10 av medlemmarna kräver detta genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.

Vid extra årsmöte får endast ärenden behandlas som angivits i kallelsen.

 

§11 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Vid årsmöte har varje närvarande medlem en röst som erlagt medlemsavgift. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering)

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet

 

§12 Stadgeändring

Ändring av, eller tillägg till dessa stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. Fråga om ändring av stadgarna måste bifallas av minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade på årsmötet för att anses ha vunnit bifall.

 

§13 Föreningens upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut av två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie. Besluten kräver 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade. I händelse av föreningens upplösning skall dess genealogiska samlingar samt förenings handlingar och kapital överlämnas till någon sammanslutning med likartade intressen eller något offentligt bibliotek eller arkiv. Sista årsmötet fattar beslut härom.

Beslut om föreningens upplösning expedieras till skattekontoret för avregistrering av föreningen.